Cầu thay

Mỗi ngày cầu nguyện cho một dân tộc chưa nghe Tin Lành

(Xin nhấn nút 'Vào phòng cầu nguyện' phía dưới. Sau khi chuyển qua trang web của joshuaproject.net - 1. Xin nhấn vào cờ Việt Nam. 2. Trên trang tiếp theo xin nhấn nút cài đặt ngôn ngữ đầu góc phải (đang là cờ nước Anh). 3. Tiếp theo chọn nút 'Tiếng Việt',  4. Nhấn nút 'Submit'. 5. Sau đó chọn 'Cầu nguyện hôm nay' đầu góc trái.)

Ma-thi-ơ 9:37-38

Ngài nói với các môn đồ Ngài, “Mùa gặt thật trúng, nhưng thợ gặt lại ít.  

Vậy hãy cầu xin Chủ mùa gặt sai các thợ gặt vào cánh đồng của Ngài.”

Vào phòng cầu nguyện