ĐEM SỰ CỨU RỖI ĐẾN TẬN CÙNG TRÁI ĐẤT (Công Vụ 13:42-48; Ê-sai 49:6) - Giáo Sĩ Phạm Xuân Nghĩa