Mời nhóm Cầu nguyện cho Công việc Truyền giáo

THƯ MỜI

Kính mi quý vị tham d buCu nguyn truyn giáo trc truyến qua Zoom vào 

Chúa Nht ngày 26 tháng 12, 2021 lúc 7:30pn-9:00pn (Pacific Standard Time) – 

Meeting ID: 795 2711 9869  -- Passcode: vemf2pray 

do Ngưi Vit Đem Tin Lành Cho Thế Gíi t chc.

Bui nhóm qua Zoom này ch nhn 100 ngưi tham d