Thánh Ca Truyền Giáo

 

 

Vâng Li Chúa Sai

 

Muôn dân đi xa Chúa đm chìm trong bóng ti

Khóc lóc khn đn đau thương lc đường

Không ai chăm nom cu giúp đàn chiên đói khát

Thương tâm Cu Chúa Giê-xu phán rng:

 

“Hãy đến ngước mt xem mùa gt tht quá trúng

Lúa đã  chín ti  nhưng sao ít con gt

Nài xin Chúa mau sai thêm th đến gp

Đ thâu mùa lúa đem v nhà Cha ngay”

 

“Vô tâm sao, khi có lm người đang chết mt

Chng biết ti Chúa chưa nghe đến Tin-lành

Ai vui theo Ta đến đó truyn rao Nước Chúa?”

Quyết vâng li Chúa sai!

 

“Hãy đến ngước mt xem mùa gt tht quá trúng

Lúa  đã chín ti nhưng sao ít con gt

Nài xin Chúa mau sai thêm th đến gp

Đ thâu mùa lúa đem v nhà Cha ngay”

 

Vô tâm sao, khi có lm người đang chết mt

Chng biết ti Chúa chưa nghe đến Ngài

Ai vui theo Ta đến đó truyn rao Nước Chúa?”

Quyết vâng li Chúa sai.