Thi Văn Truyền Giáo

TRUYỀN GIÁO THÀNH CÔNG

 

Tội nhân tìm Chúa tht tt thay

Thánh đồ thay đổi thành kiến dày

Tin-Lành cu rtrình rao 

Thánh Linh tác động tái to ngay

 

 Giáo-sĩ Phạm Xuân Nghĩa.

 

 

­

 

 TRUYỀN GIÁO THÀNH CÔNG

 

Tội nhân tìm Chuá thật lòng

Thánh đồ thay đổi bề trong lẫn ngoài

Tin Lành cứu rỗi tỏ bày

Thánh Linh tác động khuyên nài tội nhân

Ăn năn Tiếp nhận Chân Thần

Tín hữu tích cực dương trần thuận Thiên

 

Mục sư Nguyễn Văn Bé