Bài Giảng

Chúa Giê-xu cầu nguyện nhiều, làm gương, và dạy môn đồ cầu nguyện Khi cầu nguyện bài cầu nguyện mà Chúa dạy này (hoặc cầu nguyện theo khuôn mẫu này), Cơ-đốc nhân được nhắc nhở ba điểm về sứ mạng truyền giáo 1. ĐCT là ĐCT truyền giáo (qua lời mở đầu) 2. Tôn vinh Danh ĐCT bằng cách nỗ lực thi hành sứ mạng truyền giáo là mục đích của đời sống Cơ-đốc nhân (trong phần 1). 3. ĐCT cung cấp cho Cơ-đốc nhân những gì cần thiết để hoàn thành sứ mạng truyền giáo - (qua phần 2).