Bài Giảng

CHÚA SAI PHÁI - HỘI THÁNH VỚI SỨ MẠNG TRUYỀN GIÁO Kinh thánh: Ma-thi-ơ 9:35-38; Mác 1:17; 3:14-15; Giăng 20:21 Tại sao đã 2,000 năm rồi mà Hội Thánh vẫn chưa hoàn tất sứ mạng truyền giáo? • Có phải vì phần lớn các tín hữu trải qua nhiều thế hệ đã không coi sứ mạng này là quan trọng, không nhận là Chúa sai mỗi người, hoặc nghe mà đã không vâng lời… và • Có phải HT đã chểnh mảng không làm trọn sứ mạng Chúa giao cho tức là đào tạo môn đồ với tâm tình (DNA) Truyền Giáo không? • Như vậy rồi đến thế hệ của chúng ta thì sao? Mỗi cá nhân / mỗi HT chúng ta đã làm gì / sẽ làm gì với sứ mạng truyền giáo này? Hội thánh sẽ sớm hoàn thành đại sứ mạng truyền giáo khi mỗi Cơ-đốc nhân là môn đồ • Có tấm lòng say mê truyền giáo như Chúa Giê-xu, • Chú tâm để Chúa sửa soạn chính mình cho mục vụ truyền giáo, và • Vâng lời Chúa sai phái đi ra truyền giáo