Bài Giảng

CÔNG TÁC CHƯA HOÀN TẤT ‒ THE UNFINISHED TASK Kinh Thánh–Scripture: Giăng‒John 17:13-19 Diễn giả‒Speaker: Mục sư/Giáo sĩ ‒ Pastor/Missionary Trần Nghị “Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: Bình an cho các ngươi! Cha đã sai Ta thể nào, Ta cũng sai các ngươi thể ấy. ‒ So Jesus said to them again, ‘Peace be with you; as the Father has sent Me, I also send you.’ ” (Giăng‒John 20:21) Hội Thánh Tin Lành North Hollywood www.northhollywoodchurch.org Rev. Thai-An Le, Sr. Pastor