Bài Giảng

Câu Kinh thánh suy gẫm: "Vậy, nếu Đức Chúa Trời đã ban cho họ cũng một ơn như cho chúng ta, là kẻ đã tin đến Đức Chúa Jêsus Christ, thì ta là ai, mà ngăn trở Đức Chúa Trời được?" Công Vụ Các Sứ Đồ 11:17. Thay vì làm người ngăn trở Chúa & công việc nhà Chúa, chúng ta phải đồng công truyền giáo với Chúa Mỗi Cơ-đốc nhân có thể đồng công truyền giáo với Chúa bằng cách làm theo năm gương sau đây của Phi-e-rơ: 1. Tĩnh nguyện thiết tha gần gũi với Chúa 2. Tìm hiểu tận tường để vâng lời thi hành thánh ý 3. Thay đổi thành kiến để có thể đồng công TG 4. Truyền giảng Tin-lành thông suốt dưới quyền ĐTL 5. Tôn vinh Thiên Chúa vì nhiều người được cứu --------- Đừng Ngăn Trở Nhưng Hãy Đồng Công Truyền Giáo Công Vụ Các Sứ Đồ 11:1-18 Đồng công truyền giáo bạn ơi, Ý Cha muốn thảy mọi người đều tin Đêm ngày suy gẫm cầu xin Tự cao thành kiến lo tìm bỏ đi Vâng lời gian khổ ngại gì Đến cùng dân ngoại cũng vì Ngài sai Giảng Tin Lành Chúa quyền oai Thánh Linh giáng xuống trên ai mở lòng Đừng ngăn trở, Chúa buồn lòng! Mùa gặt thật trúng, đồng công với Ngài