Bài Giảng

Muốn hoàn thành sứ mạng truyền giáo Chúa Giê-xu giao phó cho HT, mỗi Cơ-đốc nhân trong HT phải trở thành tín đồ có tinh thần truyền giáo (còn gọi là Cơ-đốc nhân Truyền giáo Thế giới – Global Christian) Người tín đồ có tinh thần truyền giáo (Cơ-đốc nhân Truyền giáo Thế giới) có những đặc tính sau đây: 1. TRÔNG MONG THIÊN QUỐC 2. TIẾP NHẬN THÁNH LINH 3. TRUYỀN GIẢNG TIN LÀNH 4. THI HÀNH THÁNH Ý Quý ÔB-ACE có phải là tín đồ truyền giáo hay không? ------------ TÍN ÐỒ TRUYỀN GIÁO Trông mong Thiên quốc Tín hữu ơi Tiếp nhận Thánh Linh sống Ðạo Trời Tin Lành Cứu Rỗi Truyền rao rõ Thi hành Thánh ý khắp mọi nơi