Bài Giảng

TRUYỀN GIÁO THÀNH CÔNG

Công Vụ Các Sứ Ðồ 10

 Có nhng yếu t nào giúp vic truyn giáo được thành qu tt đẹp?

1.   TỘI NHÂN THẬT LÒNG TÌM KIẾM

·      Thy đội trưởng Ct-nây: Ðo đức kính s Thượng Ðế,

·      Hiếm người ngoi bang có danh cao chc ln kính s ĐCT

·      Hành động: b thí, cu nguyn thường xuyên: ÐCT ghi nh

·      nh hưởng tt trong gia đình, đến cp dưới: người công bình, kính s ÐCT, được lòng dân Giu-đa

·      Phierơ nói v Ct nây: kính s ÐCT và làm s công bình è được đẹp lòng Thượng Ðế.

·      Không khác gì người Do-Thái, nhưng chưa làm phép ct bì, vn là người ngoi bang, vn là ô uế đối vi người Do thái

·      Vn là ti nhân trước mt ĐCT: nên ông vn tìm kiếm ĐCT

·      Chưa biết Chúa Giê-xu

·      Chưa xưng ti

·      Chưa được tha thứ

Áp dụng:

·      Chúng ta thường nghĩ: người thiếu đạo đức, kh cc ... là ti nhân, cn đến Chúa nhưng...

·      Người đạo đức, giàu sang trước mt  Thượng Ðế vn ch là mt ti nhân.

 • Trong đời sống tâm linh của mỗi người vẫn còn một chỗ trống, chỉ Chúa  mới điền vào chỗ trống đó khít khao được, làm cho đời sống người đó có ý nghĩa trọn vẹn.
 • Trong xã hôị này người ta đang cố trám khoảng trống đó bằng: tình, tiền, tài.... thú vui, thể thao, việc làm, sức khỏe, sắc đẹp, danh vọng, quyền thế .....
 • Sẽ thất bại, sẽ tiếp tục không thỏa lòng ....

·      Chung quanh chúng ta luôn luôn có nhng người đang tìm kiếm Chúa (mù quáng ) hoc (thông sáng ) như Ct-nây

·      Chúa s tr li nhng ai mun tìm gp Ngài. Khi mt người tht lòng tìm kiếm TÐ, người đó s gp Chúa

·      Chúa ha như vy

·      Chúa tht ra đang tìm kiếm và ch đợi người đó t lâu

·      Chúa tìm phi ra ngay – Chúa sai thiên s đến  báo tin chi đừơng cho ông Ct-nây.

·      Vì ti nhân Ct-nây tht lòng tìm kiếm, ông được biết l tht, ht ging tin lành truyn giáo đến gia đình ông tht kết qu: c gia đình ln bà con, bn bè ca ông cũng được gp Chúa.

·      Chúa sai con cái Chúa – người, như Phierơđi ging Tin Lành , không sai thiên s.

 

2.   THÁNH ÐỒ THAY ÐỔI THÀNH KIẾN (để truyền giáo thành công)

·      Phierơ là mt Cơ-đốc-nhân danh tiếng, là s đồ (hi) trưởng, là người lãnh đạo Hi Thánh

·      Ging dy đầy ơn: 3,000 người tin Chúa qua bài ông ging ngày l Ngũ Tun

·      Làm nhiu du k phép la (đoan 9)ï: Ê-nê được lành bnh què, Tabitha đã chết được sng li (đon 9)

·      Cu nguyn, đầy dy ÐTLinh, nhy cm nghe li TL

·      Phierơ là mt người Do-thái chân chính

·      Tránh không ăn nhng thc ăn ô uế

·      K-th người ngoi bang  (câu 28)

·      Hi-thánh Ðu tiên lúc đó (tín hu là người Do Thái) đã và đang thi hành đại mng lnh truyn giáo, nhưng HT chưa vượt qua được bc tường k th náy để ging Tin-lành cho người ngai bang.

·      Chúa dùng s hin thy để thay đổi s suy nghĩ ca Phi-e-rơ cũng như ca c Hoiä thánh đàu tiên, hu cho người ngoi bang cũng s được nghe đến Tin-Lành;

·      “Phàm vật chi ÐCT đã làm cho sạch thì chớ cầm bằng dơ dáy” (câu 15)

·      Phierơ là mt người sáng trí, sáng lòng, nên sau khi suy gm ông hiu bài hc Chúa dy.

·      Phierơ biết vâng li Chúa du s gp khó khăn.

·      Cá nhân: Ông phi vượt qua bc tường k th chng tc, tôn giáo, phi b đi thái độ kinh thường, xa l, b đi thói quen, phi chu ri b môi trường quen thuc, ……… để truyn giáo cho mt người ngoi bang.

·      Ði vi HT: chu ch trich……

·      Phierơ chu thay đổi thái độ, hành động…… nh vy chuyến truyn giáo ca ông có kết qu.

Áp dụng:

 • Chúa có dy bài hc gì cho chúng ta hôm nay?
 • Có nhng bc tường nào. Thp hoc cao, chướng ngi nào, ln hoc nhđang ngăn cách chúng ta trong vic chng đạo, truyn giáo? Có thành kiến nào chúng ta cn phi phá b đi, phải thay đổi đi, để chúng ta có th hu vic Chúa mt cách có kết qu không?
 • Khi Chúa bày t cho chúng ta biết nhng điu chúng ta cthay đổi để làm vic Chúa, để công vic Chúa được phát trin hơn, chúng ta s phn ng như thế nào?
 • Chúng ta có dám ri b môi trường m cúng quen thuc để theo s hướng dm ca Chúa, đi đến mt môi trường mi để hu vic Chúa, rao ging Tin Lành hay không?
 • Cn mnh dn vâng li Chúa, cn tr giá chu khó khăn, ch trích…. Trong s vâng li để công vic Chúa được thành qu tt đẹp

 

3.   TIN LÀNH TRÌNH BÀY TỎ TƯỜNG (để truyền giáo thành công)

 • Khi được cơ hi trình bày Tin-Lành như Phierơ (10:33) chúng ta s nói gì? Chuá dn chúng ta nói điu gì cho người nghe (li ca Ct-nây, câu 33).
 • Bài chia x ca Phierơ (tóm tt trong nhng câu 10:34-43) có nhng đim chính sau đây:
  • Chúa Giê-Xu: là Chúa ca mi người, Chúa là s đip tin lành và bình an,
  • Chúa Giê-Xu được xc du bng ÐTL và quyn năng, có  ÐCT cùng. Bt đầu t Galile, âNgài đi khp nơi ging dy, cha lành bnh, đui qu……
  • Chúa Giê-Xu b chết trên thp t giá, và đén ngày th ba Ngài đã sng li bng xương bng tht. Ngài hin ra cùng nhân chng.
  • Chúa Giê-Xu s tr li để xét đoán thế gian, k sng ln ngưồi chết
  • Ai tin Chúa Giê-Xu s được tha ti.
 • Ðim chính yếu là gì:   -- Chúa Giê-xu
 • Phierơ là mt chng nhân, hiu và trình bày Tin-lành mt cách tỏ tường nên chuyến truyn giáo ngn hn này thành công kết quã tt đẹp.

 Áp dụng:

 • Mi con cái Chúa phi sa san sn sàng bài làm chng ca mình để có th trình bày tin lành mt cách thu đáo t tường khi Chúa m đường cho chúng ta dp tin đó.(1 Phierơ 3:15)
 • Nhng gì chúng ta biết v Chuá Giê-Xu, kinh nghim cá nhân s là quan trng nht.

 4.   THÁNH LINH TỰ DO TÁC ÐỘNG (nên truyền giáo thành công)

 • ÐTL hành động tích cc trong HT đầu tiên.  Công V Các s đồ đúng ra là Công vic ca ÐTL qua càc s đồ
 • Trong đon Kinh thánh này,
  • ÐTL phán với Phierơ  (10:19-20) bo ông c đi theo li mi ca các người đầy t và lính ca ông Ct-nây,
  • ÐTL giáng trên mi người nghe đạo (10:44) khi Phierơ còn đang ging è ÐTL ch động làm phép ‘báp tem’ cho nhng người ngoi đạo.
  • Sự suy nghĩ  thành kiến của các người tín đồ Do-thái đi theo Phierơ bị thay đôỉ. (10:45-46) H đã nghĩ là ÐTL ch giáng tren người Do-thái thôi nên h ly làm l khi thy du hiu ÐTL giáng trêng người ngoi bang.
  • Vì thế nên Phierơ thy rt hp lý làm phép báp tem bng nước cho nhng người ngoi bang du chưa chi căt bì, du mi tin Chuá này, chính thc nhn h vào HT. Nếu để cho Phierơ theo quy chế ca HT đầu tiên, chc phn ln, đa s vôn là người Do-thái s đòi hi nhng người ngoi bang làm phép ct bì trước khi làm phép báp tem (Công v 15).
 • Ðây là một bước tiến mới, một khúc quanh rất quan trọng của lịch sữ truyền giáo của HT: T Samari è TL s được rao truyn cho c thế gii. Tín đồ người Do-thái s không còn b bc tường thành kiến lut l ngăn chên  trong vic ging Tin-lành cho người ngai bang, và người ngai bang d dàng trơ thành công dân thiên đàng mà không pha trước hết thành người Do-thái

 

Áp dụng:

 • Trong công vic truyn giáo, chúng ta cn càù nguyn và để ÐTL ch động hướng dn, dùng chúng ta trong s rao truyên Tin-lành
 • S lng nghe và thun phc theo ÐTL đề Ngài toàn quyn t do tác động s then cht cho công tác truyn giáo có dược thành công hay không.

 

5.   TÍN HỮU THAM GIA TÍCH CỰC (để truyền giáo thành công)

 • Ðoàn truyn giáo ngn hn ca Phierơ co 7 người. Sáu người tín hu  (11:13) đi theo t Gióp Bê lên Sêsarê
  • chc đã mt mi vì phi đi b đường xa (hai ngày, thay vì 1 ngày)
  • s pha sng trong gia đình ngai bang, mt vic h chưa tng làm và chc không thích làm
 • Nhưng h hc được nhng bài hc quý giá, có nhng kinh nghim quý giá
  • Xem cách Phierơ đối x vi người ngai bang
  • Nghe bài ging xúc tích ca Phierơ
  • Thy quyn năng ÐTL làm vic giưã người ngoi bang
  • Vui mng khi thy người ngoi bang tr li th phượng Chúa
  • Và không ít thì nhiu h đã có cơ hi góp phn vào mt biến c quan trng trong lch s HT
 • Ðc tin, kinh nghim theo Chúa ca sáu anh em này chc chn hơn, sâu đậm hơn sau chuyến đi này. H đang được hun luyn trong vic truyhn giáo.
 • Truyền giáo thành công = người ngọai tin Chúa + xâydựng đứùc tin và xử dụng tài năng củà tín hữu góp phần

 Áp dụng:

 • Chúng ta có sn sàng gia nhp đòan truyn giáo ngn hn nào không?

KẾT LUẬN

Công V 1:8  “Nhưng khi ÐTL giáng trên các ngươi thì các ngươi s mhn ly quyn phép, và làm chng v ta ti thành Giê-ru-sa-lem, c x Giu-đê, x Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.”

 Sê-sa-rê cnh b bin Ða Trung Hi, trong địa phn Samari.  2000 năm trước đây, Phierơ đã vâng li Chúa đến đây theo li mi ca Ct-nây để làm chng v Chúa Giê-xu. Nhng người  tín đồ ngoi bang đầu tiên tin nhn Chúa và được làm phép báp tem ti đây.

Chuyến đi truyn giáo ngn hn ca ông gt hái được thành qu ln vì sao?

 • Vì có TI NHÂN TÌM KIM  Chúa THT LÒNG
 • Vì THÁNH Ð Phierơ và các tín hu đã chu  THAY ÐI THÀNH KIN theo s hướng dn ca Chúa TL
 • Vì TIN LÀNH v Chúa Giê-xu đượTRÌNH BÀY T TƯỜNG cho người nghe
 • Vì THÁNH LINH được toàn quyn T DO TÁC ÐNG
 • Vì có các TÍN HTHAM GIA TÍCH CC hat động với Phierơ trong công tác truyn giáo.

Nếu chúng ta mong mun công vic truyn giáo – chng đạo ca HT chúng ta  thành công – theo như mng lnh ca Chúa – chúng ta phi:

General – Tng quát 

1.    PRAY - Cu nguyn

2.    GIVE - Dâng hiến

3.    GO – Chính mình ra đi

4.    SEND - Sai gởi giáo sĩ

 Qua đon Kinh thánh này:

 • Chúng ta có th bt đầu bng s câù nguyn như Phierơ để Chúa đưa dn chúng ta đến nhng TI NHÂN đang TÌM KIM  Chúa THT LÒNG
 • Chúng ta xin Chúa giúp chúng ta nhy cm theo s hướng dn ca ÐTL cũng như biêt vâng li thun phTHAY ÐI nhng THÀNH KIN, nhng hành động, nhng thái độ, nhng k th....  không có ích cho công vic truyn giáo ca Chuá
 • Xin Chúa giúp cho chúng ta mi người s nghiêm chnh chuẩn b k lưỡng bài làm chng v TIN LÀNH v Chúa Giê-xu đễ h khi Chúa cho có cơ hi, mi chúng ta có th  TRÌNH BÀY T TƯỜNG cho người nghe
 • Xin Chúa THÁNH LINH được toàn quyn T DO TÁC ÐNG trong đời sng chúng ta và trong các chương trình, công tác truyn giáo ca chúng ta.
 • Mi tín hu s cu nguyn và ha nguyTHAM GIA TÍCH CC hat động với HT (qua Ban Chng Ðo, U Ban Truyn Giáo, Ðoàn Truyn Giáo ngn hn....).