Bài Giảng

Quý ÔB-ACEm có muốn gia nhập một Hội thánh đang phát triển mạnh mẽ, rất sống động không? • HT này có nhiều người hăng hái đi ra chứng đạo rất có kết quả! • HT này có nhiều sinh hoạt dưỡng linh nhằm gây dựng đức tin cho các tín hữu mới! • HT này chú tâm huấn luyện trang bị mọi tín hữu trong việc xử dụng ân tứ Chúa cho để hầu việc Chúa các hữu hiệu. • HT này cũng biết góp phần tương trợ các HT khác đang thiếu thốn và HT này gởi giáo sĩ đi đến những miền xa xăm để giảng Tin-Lành nữa. I. Hăng say Chứng Ðao Hội Thánh ơi! II. Chăm Sóc người tin bạn Nước Trời III. Chuyên Cần học tập Lời Chân Chúa IV. Vui lòng Chia Xẻ Phước mọi nơi